top of page

Algemene voorwaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van By Martine Sophia

Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden
By Martine Sophia

versie 2018

1. Algemeen

 

1.1. Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By Martine Sophia en een cliënt waarop By Martine Sophia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen By Martine Sophia en haar cliënt. By Martine Sophia accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over "cliënt" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtpersoon die tot By Martine Sophia in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.4. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.5. De cliënt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van By Martine Sophia.

 

2. Tarieven

 

2.1. Alle tarieven en prijzen hierin opgenomen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.

2.2. By Martine Sophia kan voor een bepaalde dienst/behandeling geboekt worden waarbij het tarief voor deze dienst/behandeling geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking op uurbasis geldt het uurtarief. By Martine Sophia wordt in dit geval geboekt voor een halve dag of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.3. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.

2.4. Voor werkzaamheden van By Martine Sophia tussen 24.00 en 8.00 uur zal By Martine Sophia 200% van het basis uurtarief berekenen.

2.5 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

3. Inspanning schoonheidssalon

 

3.1 By Martine Sophia zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 By Martine Sophia zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de behandeling.

 

 

4. Totstandkoming boeking

 

4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de cliënt mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van By Martine Sophia aanvaardt.

4.2. Cliënt erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van By Martine Sophia alvorens een boeking te doen.

4.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.

4.4. Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

4.5. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan By Martine Sophia melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag By Martine Sophia 50% van het totaalbedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

4.6 Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per mail. 

4.7. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, zal By Martine Sophia de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. Wanneer een cliënt vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert kan By Martine Sophia de afspraak annuleren en zal het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen.

4.8. By Martine Sophia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

5. Betaling/Reservering van de opdrachten/behandelingen

 

5.1. De boeking is pas definitief indien het totale factuurbedrag voldaan is, tenzij anders door By Martine Sophia is aangegeven. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking automatisch geannuleerd worden door By Martine Sophia.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aangegeven vervaldatum op een door By Martine Sophia aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door By Martine Sophia is aangegeven.

5.3. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.

5.4. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de bruidsopdrachten, vindt er door de cliënt betaling van het totale factuurbedrag in twee termijnen plaats. De eerste termijn van 30% van het factuurbedrag vervalt twee weken na ontvangst van het boekingsformulier. De slottermijn vervalt uiterlijk twee weken na de proefsessie.

5.5. Voor alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de cliënt, geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.

5.6. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.

5.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die By Martine Sophia moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van cliënt.

 

 

6. Eigendomsvoorbehoud en garantie

 

6.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van By Martine Sophia, totdat door wederpartij alle te zijnen lasten, nog openstaande vorderingen, heeft voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten opzichte van By Martine Sophia in gebreke is gebleven.

6.2. By Martine Sophia geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  • De cliënt anderszins zodanig heeft gehandeld dat de werking van het product (gedeeltelijk) tegen wordt gegaan.

6.3. Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij By Martine Sophia gekochte product, geldt geen geld terug garanatie maar kan deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

 

7. Onderzoek, klachten en reclames

 

7.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij By Martine Sophia te worden ingediend.

7.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens By Martine Sophia, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de cliënt de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

7.3. By Martine Sophia is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

 

 

8. Overmacht

 

8.1. In geval van overmacht kan By Martine Sophia te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsvisagie & bruidskapsel heeft By Martine Sophia de beschikbaarheid over een pool van collega's die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

8.3. Indien By Martine Sophia door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij By Martine Sophia niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

9.1. Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door By Martine Sophia gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door cliënt vergoedt worden.

9.2. Indien een geboekte visagie opdracht/ bruidsarrangement wordt geannuleerd, is de cliënt de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de proefsessie of vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht en/of bruidsarrangement.

b) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of trouwdatum of na de proefsessie voor bruidsarrangementen zijn de annuleringskosten 50% van de opdracht en/of bruidsarrangement.

c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de totale opdracht.

d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht.

 

10. Aansprakelijkheid en schade

 

10.1. By Martine Sophia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2. By Martine Sophia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat By Martine Sophia is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. By Martine Sophia is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van client tijdens en/of na de behandeling. 

10.3. By Martine Sophia sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van By Martine Sophia en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan By Martine Sophia kunnen worden toegerekend.

10.4. Een eventuele uit te keren schadevergoeding is ten alle tijden gemaximeerd tot het totaal bedrag van de geboekte behandeling. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfschade en immateriële schade.

10.5. By Martine Sophia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

11. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

 

11.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van By Martine Sophia te weten www.bymartinesophia.com/algemene-voorwaarden en zijn ook in te zien in de salon. 

11.2. In geval van discussie omtrent de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst hierin steeds bepalend.

11.3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12. Slotbepalingen

 

12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de cliënt en By Martine Sophia bestaat is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen By Martine Sophia en de cliënt of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. 

12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page