top of page

Privacy

Hieronder leest u de privacy richtlijnen van By Martine Sophia

On this page you will find the privacy guidelines of By Martine Sophia

Privacy
 

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

PRIVACYVERKLARING VAN BY MARTINE SOPHIA

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BY MARTINE SOPHIA verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van BY MARTINE SOPHIA, of om een andere reden persoonsgegevens aan BY MARTINE SOPHIA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BY MARTINE SOPHIA, Julianastraat 110B 5121 LT Rijen, 0628429226, KvK: 60881909.
De salon is bereikbaar via bymartinesophia@gmail.com of 0628429226.

2. Welke gegevens verwerkt BY MARTINE SOPHIA en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum
            b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

 

2.2 BY MARTINE SOPHIA  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de    volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BY MARTINE SOPHIA;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

BY MARTINE SOPHIA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van BY MARTINE SOPHIA. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

BY MARTINE SOPHIA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BY MARTINE SOPHIA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BY MARTINE SOPHIA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van BY MARTINE SOPHIA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BY MARTINE SOPHIA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop BY MARTINE SOPHIA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  BY MARTINE SOPHIA via  bymartinesophia@gmail.com of 0628429226

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken. 

Privacy

The client provides the beauty salon before the first treatment of all the data, the beauty specialist of which indicates that they are necessary or whose client should reasonably understand that they are necessary for the careful handling of the treatments. The beauty salon records the personal information of the client in an automated system. The beauty salon deals with the confidential information of the client according to the guidelines in the Personal Data Protection Act. The beauty salon will not sell or rent customer data to third parties without the prior written consent of the client.

 

Confidentiality

The beauty specialist is required to maintain confidentiality of all confidential information that the client has communicated during the treatment. Information is confidential if notified by the client or as a result of the nature of the information. The confidentiality expires if, by virtue of a statutory provision or a court order, the beauty specialist is obliged to provide confidential information to third parties.

PRIVACY STATEMENT BY BY MARTINE SOPHIA

 

This Privacy Statement applies to all personal data that BY MARTINE SOPHIA processes from its customers.

If you become a customer of BY MARTINE SOPHIA or for any other reason provide personal information to BY MARTINE SOPHIA, you expressly give permission to process your personal data in line with the Privacy Statement.

We advise you to read the Privacy Statement and keep a copy for your own administration.

 

1. Responsible

Responsible for the processing of personal data is:

BY MARTINE SOPHIA, Julianastraat 110B 5121 LT Rijen, 0628429226, Chamber of Commerce: 60881909.

The salon can be reached via bymartinesophia@gmail.com or 0628429226.

 

2. What data does BY MARTINE SOPHIA handle and for what purpose?

2.1 Processes the following personal data:

            a) first and last name, date of birth

            b) address data, possibly postal address (if necessary)

            c) telephone number (s), e-mail address,

d) Possible health data via skin diagnosis / intake form

e) Before and after photos

 

2.2 BY MARTINE SOPHIA processes the personal data referred to in 2.1 for the following purposes:

a) your name, address, telephone number and e-mail address is used for contact about appointments and any cancellation thereof,

b) your name, address and telephone number is used to send invitations and information about services and activities of BY MARTINE SOPHIA;

c) your health data is used in the progress of the treatments to monitor them.

d) Before and after photos of skin problems are used to monitor the progress of the treatment. Before and after photos of skin, nails or eyelashes are shared on Social Media after permission from you.

 

E-mail notification:

BY MARTINE SOPHIA uses your name and e-mail address to send you her e-mail newsletter with information about activities, services and other interesting information about the membership of BY MARTINE SOPHIA. Cancellation for these mailings is possible at any time via the unsubscribe link at the bottom of the mailing.

 

3. Storage periods

BY MARTINE SOPHIA processes and stores your personal data until you request the removal of the data. Subsequently the personal data will be destroyed.

 

4. Security measures and processors

4.1 BY MARTINE SOPHIA, appropriate technical and organizational measures have been taken to protect your personal data.

4.2 For the processing of the personal data, BY MARTINE SOPHIA makes use of third-party services, so-called processor. We have a processor agreement with the processor.

 

 

5. Right of inspection, removal and complaints

5.1 Via the owner of BY MARTINE SOPHIA you can submit a request to view, receive, change or delete your personal data. BY MARTINE SOPHIA will process your request and inform you about this within one month of receiving it

5.2 If you wish to object to the (further) processing of your personal data as referred to in Article 2, you can also contact the owner.

5.3 If you have complaints about how BY MARTINE SOPHIA processes your personal data or treats your requests, you can contact the Authority Personal Data.

5.4 Any other questions or comments about this Privacy Statement can be addressed to the owner of BY MARTINE SOPHIA via bymartinesophia@gmail.com or 0628429226.

 

6. Changes

This Privacy Statement can be changed. The changes will be announced via the Website. We advise you to regularly view the Privacy Statement.

bottom of page